bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwisu informacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie .

  • Data publikacji strony internetowej : 2018-02-11
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.
Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Wyłączenia:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zakład Gospodarki Komunalnej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Mikulski, adres poczty elektronicznej zgk_goworowo@wp.pl, telefon: 297614070 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie mieści się przy ulicy Szkolnej 16a. 07-440 Goworowo w budynku administrowanym przez GOKSiR w Goworowie.

Zakład korzysta z trzech pomieszczeń.
Budynek ma dwa wejścia, jedno od strony ul. Szkolnej wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, drugie od strony podwórka.
Przed budynkiem jest parking dla interesantów i pracowników.
W budynku i przed nim brak informacji głosowych , brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego.
Wejście nie posiada możliwości skorzystania z dzwonka umożliwiającego przywołanie pracownika do obsługi osób niepełnosprawnych.Opublikował: Piotr Jakacki
Publikacja dnia: 18.09.2020
Podpisał: Ryszard Mikulski
Dokument z dnia: 18.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 056