bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczone usługi

Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przez świadczenia usług komunalnych i powszechnie dostępnych, a w szczególności w zakresie:

1. Zarządzania mieniem będącym własnością Gminy.
a) utrzymania i konserwacja terenów zielonych, placów,
b) utrzymania i eksploatacji obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienia stałej dostawy wody,
c) utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków,
d) nadzoru i kontroli nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków,
e) utrzymania czystości i porządku na terenach, w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,
f) dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy,
g) utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
h) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i remonty, modernizacji i rozbudowa dróg i chodników.
i) usługi transportowo-sprzętowe,
j) zimowe utrzymanie dróg.Opublikował: Piotr Jakacki
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Ryszard Mikulski
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 169